Bijapur (Karnatka)

Mr. Aruna P. Uttarkar

#B-38, Bhavasar Nagar

Darga jail road,

Bijapur,